OGÓLNE WARUNKI DOSTAW DLA GSS-FORMAC SP. Z O.O. W ŚWIDNICY

§ 1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw (dalej zwane: „OWD”) regulują ogólne zasady współpracy i zawierania umów pomiędzy GSS-Formac z siedzibą w Świdnicy, ul. Kliczkowska 26c, 58-100 Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413829, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8842744432, REGON: 021838416 (dalej: „GSS”) a kontrahentami (dalej: „Dostawca”) w zakresie rzeczy ruchomych nabywanych przez GSS, w tym w szczególności sprzedaży kamienia naturalnego i produktów z niego wykonanych.
 2. Niniejsze OWD mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 3. Przyjęcie przez Dostawcę Zamówienia wysłanego przez GSS skutkuje zawarciem Umowy na warunkach wskazanych w niniejszych OWD. W szczególności do treści stosunków pomiędzy Dostawcą a GSS nie mają zastosowania wzorce umów stosowane przez Dostawcę. Wyłączenie, rozszerzenie oraz jakiekolwiek zmiany OWD mogą wynikać jedynie z postanowień odrębnie zawartej umowy pomiędzy GSS i Dostawcą.
 4. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z aktualną treścią GSS oraz że je akceptuje.

 

§2 [ZAMÓWIENIE ORAZ WARUNKI DOSTAW]

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy GSS a Dostawcą dochodzi z chwilą przyjęcia przez Dostawcę Zamówienia przesłanego przez GSS. Jakiekolwiek dodatkowe warunki, zastrzeżenia, czy zmiany określone w przyjęciu Zamówienia uważa się za nieskuteczne, chyba, że zostaną one wyraźnie zaakceptowane przez GSS.
 2. Wszelkie oświadczenia Stron składane przed złożeniem Zamówienia przez GSS i jego przyjęciem przez Dostawcę, uważane są za zaproszenie do zawarcia umowy i nie wywierają skutku dopóki nie zostaną przyjęte zgodnie z  niniejszymi OWD.
 3. Strony oświadczają, że osoby składające oświadczenia woli w ich imieniu, są do tego uprawnione.
 4. Zamówienia składane będą w formie elektronicznej, faksem lub w innej uzgodnionej przez Strony formie, na adres wskazany przez Dostawcę. W przypadku zmiany adresu elektronicznego lub numeru faksu oraz innych danych adresowych, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować GSS o  tym fakcie w terminie 7 dni przed planowaną zmianą.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeżeli zostało potwierdzone przez Dostawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od wysłania Zamówienia przez GSS. Po upływie tego terminu, GSS nie jest związana treścią Zamówienia.
 6. Cena towaru obejmuje w szczególności: koszty odpowiedniego opakowania, oznaczenia, załadunku towaru na pojazd transportowy.
 7. Za datę dostawy towarów przyjmuje się datę przekazania towarów GSS lub przewoźnikowi działającemu na zlecenie GSS wraz z dokumentami związanymi z dostawą towarów.

 

§3 [ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOSTAW]

 1. Dostawca zapewnia i gwarantuje, że wszystkie towary objęte Dostawą zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i certyfikaty umożliwiające wprowadzenie ich do obrotu gospodarczego i wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem. Na żądanie GSS, Dostawca przedstawi GSS wymagane certyfikaty, zezwolenia lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych zobowiązań, w oryginale lub w potwierdzonej przez Dostawcę za zgodność z oryginałem, kopii.
 2. Przed rozpoczęciem współpracy, w jej toku oraz na każde żądanie GSS Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia GSS karty charakterystyki towaru. Dostawca zobowiązuje się nadto dostarczyć inne niezbędne dokumenty wymagane do wprowadzenia do obrotu, korzystania, konserwacji i przechowywania tych towarów zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary będą najwyższej jakości, zgodne z zaakceptowanymi przez GSS wzorcami, specyfikacjami lub projektami, a w przypadku towarów zamawianych z katalogu lub oferty Dostawcy z właściwościami i opisami tych towarów wynikającymi z ostatnio zaakceptowanego przez GSS katalogu lub oferty Dostawcy.
 4. Towary dostarczane będą w opakowaniu zbiorczym odpowiednim dla danego rodzaju towaru, gwarantującym bezpieczny i bezszkodowy jego transport i przechowanie.
 5. Towary dostarczane do GSS podlegają sprawdzeniu co do ich zgodności z Zamówieniem na zasadach określonych poniżej.
 6. W przypadku, gdy dostarczone towary nie zawierają dokumentów związanych z Dostawą, GSS wezwie Dostawcę do ich niezwłocznego przesłania pod rygorem odstąpienia od Umowy.  
 7. Przez „wadę” towaru rozumiane są w szczególności wszelkie niezgodności jakościowe i ilościowe dostarczanych towarów z przepisami prawa, obowiązującymi normami, postanowieniami Zamówienia, katalogami oraz oświadczeniami Dostawcy.
 8. W przypadku, gdy dostarczone towary posiadają wady jawne (widoczne już w chwili dostawy – np. uszkodzenia), GSS zawiadomi o tym niezwłocznie Dostawcę, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odebrania towaru oraz  - o ile to możliwe - dokona odpowiedniego wpisu w treść listu przewozowego. W pozostałych przypadkach GSS będzie uprawniona do zgłaszania wszelkich wad dostarczonych towarów, w szczególności braków ilościowych w opakowaniach zbiorczych, wad fizycznych opakowań jednostkowych oraz wad fizycznych zawartości opakowań jednostkowych, w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od daty Dostawy. W przypadku wad ukrytych, zgłoszenie wady może nastąpić w każdym czasie – również po upływie 12 (dwunastu) miesięcy – w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wykrycia wady.
 9. Niezależnie od postanowień punktu poprzedniego w przypadku gdy dostarczone towary podlegają dalszej odsprzedaży lub w innej formie przekazaniu osobom trzecim, w szczególności konsumentom, Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów także po ich przekazaniu, chyba, że wady powstały z winy GSS. Dostawca zobowiązany jest do współpracy z GSS w zakresie roszczeń reklamacyjnych osób trzecich.
 10. W przypadku ujawnienia wady towaru przez GSS, Dostawca zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawiadomienia, zawierającej propozycje działań zabezpieczających (wymiana, naprawa, dostawa brakującego towaru, itd.). Ostateczny wybór propozycji działań należy do GSS, która w terminie 7 (siedmiu) dni powiadomi Dostawcę o swojej decyzji.
 11. Niezależnie od powyższych postanowień, Dostawca zobowiązany jest do naprawy szkody wyrządzonej GSS i innym osobom, powstałej w związku z wadami dostarczonego towaru, nieprawdziwymi oświadczeniami lub gwarancjami. Jednocześnie Dostawca zwalnia GSS, jej odbiorców i podwykonawców z odpowiedzialności związanej z wadami dostarczonych przez Dostawcę towarów, w szczególności poprzez zwrot lub zapłatę kar, odszkodowań, poniesionych kosztów, w tym kosztów postępowań sądowych, administracyjnych. GSS zobowiązana jest do powiadomienia Dostawcy o wszelkich okolicznościach związanych z powstaniem odpowiedzialności Dostawcy (postępowania sądowe, inne).
 12. W przypadku, gdy dostawa towaru nie nastąpi w uzgodnionym terminie, GSS uprawniona jest do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W przypadku zrealizowania tylko częściowej dostawy towaru, GSS będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od pozostałej części Umowy lub odstąpienia od całości Umowy, jeżeli w ocenie GSS częściowa realizacja Umowy nie będzie miała znaczenia z punktu widzenia celu dostawy. W przypadkach o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz GSS kary umownej w wysokości odpowiadającej 1/2 wartości towaru, który nie został dostarczony w uzgodnionym terminie.

   

§4 [PŁATNOŚCI]

 1. Zapłata wynagrodzenia Dostawcy nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni, chyba, że Strony uzgodniły inny termin zapłaty, od dnia dostarczenia towaru do GSS w rozumieniu § 3 ust. 9, na zasadach określonych w niniejszych OWD.
 2. Zapłata dokonana zostanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej kwotę ustalonej przez Strony ceny oraz stawkę podatku VAT, o ile ma zastosowanie.
 3. W przypadku rozbieżności, GSS zastrzega sobie prawo do zapłaty tylko tej części faktury, której nie kwestionuje. Strony powinny dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie rozbieżności związane z zakwestionowaną fakturą  w terminie umożliwiającym jej szybką zapłatę przez GSS, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania faktury przez GSS. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń GSS, bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę faktury korygującej. W przypadku, gdy powyższym terminie rozbieżności nie zostaną rozstrzygnięte, Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień wynikających z niniejszej Umowy oraz przepisów prawa.
 4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez GSS, Dostawcy przysługują odsetki ustawowe.
 5. Prawo własności do towarów przechodzi na GSS z chwilą ich odbioru przez GSS.

 

§5 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

 1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań zgodnie z niniejszymi OWD oraz przepisami prawa polskiego.
 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, o ile wykaże, że było to wynikiem działania siły wyższej.
 3. Przez „siłę wyższą” Strony rozumieją każde zdarzenie, którego nie można było przewidzieć lub którego skutkom nie można było zapobiec przy zachowaniu szczególnej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu usług, na którego zaistnienie żadna ze Stron nie miała wpływu i któremu Strony nie mogły się przeciwstawić działając ze szczególną starannością. Zdarzeniami siły wyższej w myśl niniejszych OWD są w szczególności: strajk, klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie i które uniemożliwiają realizację usług.
 4. Wygaśnięcie Umowy zawartej na podstawie niniejszych OWD nie zwalnia Stron z obowiązku wykonania swoich zobowiązań przewidzianych w OWD i obowiązujących przepisach prawnych.

 

§6 [POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE]

 1. Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, które otrzymała od drugiej Strony w związku z zawarciem Umowy na podstawie niniejszym OWD. Obowiązek ten dotyczy w szczególności, przestrzegania zasady stanowiącej, że żadna ze Stron bez pisemnej zgody drugiej Strony nie będzie rozpowszechniać, kopiować ani ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących współpracy, a w szczególności interesów stron chronionych przepisami prawa, podejmie stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji i ich źródeł zarówno w całości, jak i poszczególnych kwestii.
 2. Wymienione powyżej wymogi nie będą miały zastosowania odnośnie Informacji przekazywanych przez Strony, które: (a)    są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy;
(b)    zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszania przepisów prawa i jakichkolwiek zobowiązań o ich nie ujawnianiu w stosunku do strony Umowy;
(c)    zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony.
 3. Dostawca oświadcza, że wszelkie prawa (w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej) do wszelkich materiałów przekazywanych Dostawcy przez GSS, w szczególności prawa dotyczące towaru będącego przedmiotem dostawy realizowanej na podstawie zamówienia złożonego przez GSS, przysługiwać będą wyłącznie GSS i zostaną wykorzystane przez Dostawcę wyłącznie w celu należytego wykonania Zamówienia.
 4. Dostawca oświadcza, że dostarczone towary są wolne od wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu  naruszenia patentu, wzoru, znaku towarowego, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Dostawca ponosi odpowiedzialność, zwalnia i zabezpieczy GSS przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, zobowiązaniami, stratami, szkodami, kosztami wynikającymi lub mogącymi wyniknąć w związku z naruszeniem praw osób trzecich w wyniku dostarczenia towarów.

 

§7
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Prawem właściwym dla niniejszych OWD jest prawo polskie. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWD zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle obowiązywania niniejszych OWD podlegają jurysdykcji sądów polskich, a właściwym miejscowo będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby GSS.
 3. Niniejsze OWD obowiązują od dnia 01 października 2013 r. i są dostępne w siedzibie GSS, przy ul. Kliczkowskiej 26c, 58-100 Świdnica.

 

Informacje prawne

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Definicje

1. Administrator - oznacza właściciela domeny gss-formac.pl,,GSS Formac spółka z o.o. ul. Kliczkowska 26 C, 58-100 Świdnica, NIP 884-274-44-32   - kontakt z administratorem możliwy jest metodami tradycyjnymi, np. przez umieszczony na niniejszej stronie formularz kontaktowy.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie stoneconnection.pl

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwędomeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończeniasesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z UrządzeniaUżytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej
natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
2) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
4) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
5) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych
1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

h. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
1) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
2) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
3) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

i. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem m.in. narzędzi analitycznych:
1) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
2) Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy

j. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
1) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub oddziałów technicznych Facebook]
2) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3) Innych mediów społecznościowych, aktualnie popularnych i modnych

k. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
1) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
2) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub oddziałów Facebook]
4) Innych mediów społecznościowych, aktualnie popularnych i przydatnych dla Serwisu

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
Zmiany ustawień, o  których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i  sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 • Firefox >>   http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek
 • Interent Explorer >> http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Chrome >>   http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari >>  http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/